Formación Profesional Básica

Oferta formativa

O IES Chan do Monte oferta 18 prazas de Formación Profesional Básica no Ciclo BIFC02 Informática de Oficina.

O IES Chan do Monte oferta 18 prazas de Formación Profesional Básica no Ciclo IMA01 Mantemento de vivendas.

Destas prazas 2 están reservadas para alumnado con NEAE.

 Requisitos de acceso

 • Ter cumpridos quince años, ou cumprilos durante o año natural en curso, e non superar os dezasete años de idade no momento do acceso ou durante o año natural en curso.

 • Haber cursado 3º de ESO, ou excepcionalmente haber cursado o segundo curso de la Educación Secundaria Obrigatoria.

 • E a proposta do equipo docente.
 • Os pais deben dar o seu consentimento.

 Contidos

… ensinanzas organizadas nos seguintes módulos:

 • Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais I y II, que incluirá as seguintes materias:

  • Lingua Castelá

  • Lingua Estranxeira

  • Ciencias Sociais

  • Lingua Galega

 • Bloque de Ciencias Aplicadas I e II, que incluirá as seguintes materias:

  • Matemáticas Aplicadas ao Contexto Persoal de Aprendizaxe nun Campo Profesional

  • Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal e de Aprendizaxe nun Campo Profesional

 • Módulos profesionais (de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais) nos dous cursos.

 • Módulo de formación en centros de traballo.

Duración. Os ciclos terán 2 años de duración. Os alumnos poderán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de catro anos. Cada un dos catro anos en que poderá cursar estas ensinanzas terá un máximo de dúas convocatorias, excepto o módulo de FCT, que poderá ser obxecto de avaliación unicamente en 2 convocatorias.

Titulación. Recibirán o título Profesional Básico correspondente.

Permitirá o acceso aos ciclos formativos de grado medio da Formación Profesional do sistema educativo.

Poderán obter o título de ESO se o equipo docente determina que o alumnado superou as competencias mínimas de Educación Secundaria Obrigatoria en calquera das súas dúas modalidades.

Recibirán unha Certificación Académica dos módulos profesionais superados.