INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

A Concrección Curricular esta aloxada na Web do centro no menú O CENTRO > Documentos do Centro.

As Programacións Didácticas están aloxadas na Web do centro no menú FAMILIAS > Programacións

As reclamacións ás avaliacións finais faranse de acordo ao disposto na normativa vixente para cada unha das ensinanzas impartidas no centro: