Clasificación Decimal Universal

Seguimos recatalogando os fondos segundo a CDU (ver cuadro a continuación). Unha gran parte deles están xa ordenados por orden alfabético de autores (moitos coa nova etiqueta). Para calquera dúbida, dirixídevos aos encargados de biblioteca. Próximamente publicaremos un plano no que se poderá ver a distribución de materias na biblioteca.

0 Xeneralidades
Diccionarios
Enciclopedias
01 Bibliografías.
Catálogos
02 Bibliotecas
03 Enciclopedias e
diccionarios
04 Ordenadores.
Informática
05 Anuarios. Publicacións
periódicas
1 Filosofía. Psicoloxía
Ética
14 Sistemas filosóficos
15 Psicoloxía
16 Lóxica. Epistemoloxía
17 Moral. Ética
2 Relixión
22 A Biblia
26 Cristianismo
29 Outras relixións.
Mitoloxía
3 Ciencias Sociais
31 Demografía.
Estatística. Socioloxía
32 Política
33 Economía
34 Dereito
35 Administ. pública.
Goberno.
36 Traballo social.
Consumo
37 Educación. Ensinanza.
Tempo de lecer
38 Turismo
39 Etnografía. Folclore.
Vida social
4 (Baleiro)
5 Matemáticas
Ciencias Naturais
51 Medio ambiente
52 Matemáticas
53 Astronomía. Investigación
espacial
54 Física
55 Química
56 Ciencias da Terra
57 Bioloxía
58 Botánica
59 Zooloxía
6 Ciencias aplicadas.
Medicina. Tecnoloxía
61 Medicina. Saúde
62 Enxeñería. Tecnoloxía
63 Agricultura. Gandería
64 Economía doméstica
65 Industria. Comercio.
Transporte
66 Industria química
67 Industria, comercio,
oficios diversos
68 Industria, oficios e
comercio de artigos
manufacturados
69 Construcción
7 Arte. Música. Deportes.
Espectáculos
71 Urbanismo
72 Arquitectura
73 Artes plásticas. Escultura
74 Debuxo.Deseño.Artesanía
75 Pintura
76 Artes gráficas. Gravado
77 Fotografía
78 Música
79 Diversións. Espectáculos.
Xogos. Deportes
8
Lingüística
Literatura
80 Lingua. Xeneralidades
81 Linguas
811.111 Inglés
811.133.1 Francés
811.134.2 Castelán
811.134.3 Portugués
811.134.4 Galego
82 Literatura
821 Literaturas das
distintas linguas
821.111 Literatura inglesa
821.133.1 Literatura francesa
821.134.2 Literatura castelá
821.134.4 Literatura galega
82-P Poesía
82-T Teatro
82-N Narrativa
82-E Ensaio
82-C Cómic
9 Xeografía
Biografías
Historia
91 Xeografía. Viaxes
92 Biografía
93 Historia
94(460) Historia de España
94(460.11) Historia de Galicia
Literatura infantil e xuvenil
I1
Pre-lectores
I2 Primeiros lectores
6-8 anos
I3
Lectores autónomos
9-11 anos
I4
Lectores expertos
12-14 anos
X
Xuvenil + de 15 anos