VACANTES PARA PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

CURSO

OFERTADAS

VACANTES

1º ESO

27+ 3NEAE

5+3NEAE

2º ESO

25

0

3º ESO

24

0

4º ESO

25

0

1º BACH CIENCIAS

20

5

1º BACH HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

20

5

2º BACH CIENCIAS

15

2

2º BACH HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

15

1

PROCESO DE ADMISIÓN ESO-BACHARELATO 2019-2020

 1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión do 1 ó 20 de marzo. A ligazón para facer a solicitude de admisión é a seguinte https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
  1. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
  2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 2. Presentación de documentación xustificativa para o baremo, se é o caso (se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas): prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
 3. Publicación provisional de admitidos antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
 4. Publicación definitiva de admitidos antes do 15 de maio. Poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Formalización de matrícula

 1. Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:
  1. Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
   1. Con motivo de facilitar unha mellor organización, o centro establece, dentro deste período, uns días de matrícula para a ESO e Bacharelato, de maneira que na medida do posible, realicen a matrícula nos días asignados.
    1. Alumnos que se matriculan de 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO:
     1. 28 de xuño (xoves)

     2. 29 de xuño (venres)

     3. 2 de xullo (luns)

    2. Alumnos que se matriculan de ou 2º de Bacharelato:
     1. 3 de xullo (martes)
     2. 4 de xullo (mércores)
 2. Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
 3. Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

NORMATIVA QUE RIXE A ADMISIÓN DA ESO E BACHARELATO

 • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de  educación  infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.