A) NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

B) NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021

CURSO Núm. Prazas ofertadas Núm. permanencias Núm. vacantes estimadas
1º ESO 30 0 4
2º ESO 30 24 5
3º ESO 30 26 0
4º ESO 30 23 11
1ºBach. Ciencias 33 8 16
1º Bach. Humanidades 33 12 14
2º Bach. Ciencias 33 18 21
2º Bach. Humanidades 33 21 8

*Os centros adscritos ao IES Chan do Monte son CEIP Seixo e CEIP Ardán. 22 Reservas rexistradas. 3 Prazas resérvanse para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

C) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 marzo

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión:

1 – Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

2 – Presentar a solicitude a través da aplicación informática: “admisión de alumnado” ou a través da sede electrónica da xunta de galicia:https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550Bneste caso tamén é necesario achegar o Anexo I bis dixitalizado.

En ambos casos é preciso que cumprimenten o Anexo II A.

D) IMPORTANTE

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

·Presentación da solicitude fóra de prazo

·Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

·Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA:

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

E) PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO, SE É O CASO.

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con carácter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión.