A) NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

B) NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022

CURSONúm. Vacantes estimadas
1º ESO29*
2º ESO5
3º ESO0
4º ESO9
1º Bach.Ciencias23
1º Bach. Humanidades11
2º Bach. Ciencias15
2º Bach. Humanidades10

*Os centros adscritos ao IES Chan do Monte son CEIP Seixo e CEIP Ardán. 17 reservas rexistradas. 3 prazas resérvanse para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

C) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 22 de marzo

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión:

1 – Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

2 – Presentar a solicitude a través da aplicación informática: “admisión de alumnado” ou a través da sede electrónica da xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B neste caso tamén é necesario achegar o Anexo I bis dixitalizado.

En ambos casos é preciso que cumprimenten o Anexo II A.

D) IMPORTANTE

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

·Presentación da solicitude fóra de prazo

·Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

·Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA:

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

E) PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO, SE É O CASO.

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con carácter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión.