A) NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

B) NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021

CURSO Núm. Prazas ofertadas Núm. permanencias Núm. vacantes estimadas
1º ESO 30 0 4
2º ESO 30 24 5
3º ESO 30 26 0
4º ESO 30 23 11
1ºBach. Ciencias 33 8 16
1º Bach. Humanidades 33 12 14
2º Bach. Ciencias 33 18 21
2º Bach. Humanidades 33 21 8

*Os centros adscritos ao IES Chan do Monte son CEIP Seixo e CEIP Ardán. 22 Reservas rexistradas. 3 Prazas resérvanse para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

C) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

Presentación de solicitudes de admisión Do 11 ao 18 de maio

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión:

1 – Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

2 – Presentar a solicitude a través da aplicación informática: “admisión de alumnado” ou a través da sede electrónica da xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B neste caso tamén é necesario achegar o Anexo I bis dixitalizado.

En ambos casos é preciso que cumprimenten o Anexo II A.

D) IMPORTANTE

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

·Presentación da solicitude fóra de prazo

·Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

·Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA:

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

E) PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO, SE É O CASO.

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con carácter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión.