No IES Chan do Monte ofertamos ciclos superiores, de grao medio e básico de diversas familias de FP. Todos estes ciclos ofértanse en réxime ordinario con horario de mañá agás dúas tardes que completan o horario.

Grao básico

 • CBIFC02 Informática de oficina (20 prazas)
 • CBIMA01 Mantemento de vivendas (20 prazas)

Grao medio

 • CMCOM01 Actividades comerciais (30 prazas)
 • CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización (22 prazas)
 • CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes (30 prazas)
 • CMADG01 Xestión administrativa (30 prazas)

Grao superior

 • CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede (30 prazas)
 • CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (24 prazas)
 • CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais (30 prazas)

Ademais, en réxime modular, con clases que comezan a partires das 16 horas ofertamos:

Grao medio

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

A primeira cifra refírese ao número de horas do módulo e a segunda son as prazas dispoñibles:

 • MP0223 Aplicacións ofimáticas 240 30
 • MP0228 Aplicacións web 123 30
 • MP0230 Empresa e iniciativa emprendedora 53 30
 • MP0229 Formación e orientación laboral 107 30
 • MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos 240 30
 • MP0225 Redes locais 213 30
 • MP0226 Seguridade informática 140 30
 • MP0227 Servizos en rede 157 30
 • MP0224 Sistemas operativos en rede 157 30
 • MP0222 Sistemas operativos monoposto 160 30

Grao superior

ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web

A primeira cifra refírese ao número de horas do módulo e a segunda son as prazas dispoñibles:

 • MP0484 Bases de datos 187 30
 • MP0487 Contornos de desenvolvemento 107 30
 • MP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente 157 30
 • MP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor 175 30
 • MP0615 Deseño de interfaces web 157 30
 • MP0614 Despregamento de aplicacións web 88 30
 • MP0618 Empresa e iniciativa emprendedora 53 30
 • MP0617 Formación e orientación laboral 107 30
 • MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 30
 • MP0485 Programación 240 30
 • MP0483 Sistemas informáticos 186 30

A oferta completa pódese consultar aquí.

 

Requisitos de acceso

GRAO MEDIO

Cupo de acceso directo, para as persoas que posúen título da ESO, título de técnico ou titulacións equivalentes.

Cupo de acceso por PCPI, para as persoas que teñen os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 e seguintes.

Cupo de acceso por proba, para as persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos e non cumpran os requisitos de carácter académico.

 

Réxime para persoas adultas

Neste réxime os requisitos de admisión son iguais que no réxime ordinario.

Nota: no réxime de adultos, cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada un dos cupos. En cada cupo de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral no ámbito profesional do ciclo e os módulos superados no ciclo.

 

GRAO SUPERIOR

Réxime ordinario

Cando a demanda de prazas supere a oferta establécense os seguintes criterios de selección:

No cupo de acceso directo séguese a seguinte orde de prelación:

Bacharelato con modalidade vinculada e materias preferentes.

Bacharelato con modalidade vinculada e sen materias preferentes.

Bacharelato sen modalidade.

Titulación de técnico superior.

Titulación universitaria.

Dentro de cada unha destas preferencias ordénanse ás persoas solicitantes pola nota media do título, e de existir empate no primeiro bloque, pola nota media das materias preferentes.

No cupo de acceso por probas ordénanse os solicitantes por nota.

Réxime para persoas adultas

Neste réxime os requisitos de admisión son iguais que no réxime ordinario, coa salvidade de que as persoas que carecen de requisitos de acceso poden matricularse nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia, sempre que acrediten dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia profesional do ciclo formativo que desexou cursar. Estas persoas concorreran polo cupo de acceso directo.

Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada un dos cupos. En cada cupo de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral no ámbito profesional do ciclo e os módulos superados no ciclo.

 

Ademais, permítese cursar un ciclo formativo de grao superior quedando exentos de proba a aqueles aspirantes que superen a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

No seguinte enderezo: http://www.edu.xunta.es/fp/probas, atoparedes máis información sobre as probas de acceso (modelos de probas de acceso e unha guía orientativa da proba).

Admisión e matrícula