Admisión e matrícula curso 2019-2020

O procedemento de admisión e matrícula de alumnado en ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas (Orde do 15 de xuño de 2016 (DOG do 27) de Admisión de alumnado), pódese consultar na páxina http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral

  • Con motivo de facilitar unha mellor organización, o centro establece, uns días de matrícula concretos só para os alumnos que se matriculan de 2º do réxime ordinario de ciclos formativos de grao medio ou superior para o curso 2018-2019 (incluídos repetidores de 2º ou os que realicen a FCT nese curso): 4, 5 e 6 de xullo.